MR

Wat is de MR?

Iedere school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben die bestaat uit vertegenwoordigers van het personeelsteam en de ouders (en indirect dus de leerlingen). De MR is een overlegorgaan die het (voorgenomen) beleid van de school beoordeelt, controleert en daar waar nodig overleg heeft met het schoolbestuur. Dit kan gaan om onder andere geplande formatie, schoolplan, begroting etc. Waar de MR NIET over gaat zijn de individuele zaken van ouders en/of leerlingen.

Wat doet de MR?

De MR heeft een instemmingsrecht en een adviesrecht. Het instemmingsrecht houdt in dat over bepaalde zaken, zoals onderwijskundige doelstellingen, schoolplan of een geplande fusie, alleen kunnen plaatsvinden of gewijzigd kunnen worden met de instemming van de MR. Bij het adviesrecht wordt dit orgaan gevraagd om op hoofdlijnen de schooldirectie/bestuur te adviseren. Dit kan bijvoorbeeld bij de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, toelating en verwijdering van leerling(en). Er zijn ook een aantal zaken waar alleen de personeels- of oudergeleding over mag instemmen.

Wie zit er in de MR?

Oudergeleding:
Mohammed Bodra – Voorzitter
Abdelaziz Abarkane
Ahmed Amachraa

Personeelsgeleding:
Jeroen van Diem – Secretaris/Notulist
Irene Eysink Smeets

De agenda en notulen per vegadering zijn te vinden onder de data

11-05-2022
23-03-2022
21-12-2021
23-11-2021

25-10-2021